personalized jewelry,personalized name necklace

adidas Nemeziz 17+ white

go here

adidas predator football

Info om personer & poster - Ubjerg & Møgeltønder Kirke

Hvervene i menighedsrådet

Menighedsrådets formand og næstformand
Formandens og næstformandens opgaver består i at:
Forberede møder, udarbejde dagsorden med det fornødne materiale og udsence
mødeindkaldelse
Lede menighedsrådets forhandlinger, samt evt. afstemninger og sørge for, at beslutninger
indføres i beslutnings-protokollen
Sørge for, at menighedsrådets beslutninger træffes i møder, og, hvis dette ikke er muligt,
mellem møder at træffe beslutninger, der ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl,
og på det efterfølgende møde at forelægge rådet sin afgørelse til efterretning
Sørge for at menighedsrådets trufne beslutninger føres ud i livet
Underskrive, sammen med yderligere en valgt person, dokumenter om køb og salg
af fast ejendom, samt dokumenter vedrørende lånoptagelse
Repræsentere menighedsrådet i forhold til offentlige myndigheder
Være menighedsrådets primære “ambassadører”
Hvis formanden har forfald, træder næstformanden til i de nævnte opgaver.
Kirkeværge

Kirkeværge
Kirkeværgens opgaver består i at:
Føre tilsyn med kirken, kirkegården og anden fast ejendom tilhørende kirken/menighedsrådet
Gribe ind for at afbøde opståede eller truende skader på ejendom og efterfølgende
orientere menighedsrådet om sine dispositioner
Drøfte eventuelle plejeplaner for kirkegården med den på kirkegården
ansatte graver /kirkegårdsleder
Tage initiativ til udarbejdelse af planer for løbende vedligeholdelse og
hensigtsmæssige ændringer/ombygninger
Kirkeværgen kan for eksempel ikke give graveren tjenstlige forskrifter eller rette mangler
ved hans eller hendes arbejde. Hvis kirkeværgen mener, at noget bør påtales over for graveren,
må kirkeværgen henvende sig til kontaktpersonen.

Kontaktperson
Kontaktpersonens opgaver består i at:
Varetage den daglige arbejdsgiverfunktion og
Fungere som bindeled og koordinator imellem menighedsrådet, de ansatte og præsterne,
og med sit virke være med til at fremme samarbejdet mellem de tre parter

Kontaktpersonen skal:
Holde sig orienteret om medarbejdernes arbejdsforhold og viderebringe eventuelle
ønsker om ændringer i løn- og ansættelsesvilkår
Formidle tjenstlige pålæg og forskrifter fra menighedsrådet til medarbejdere,
samt henvendelser fra medarbejdere til menighedsrådet
Indkalde og lede de pligtige medarbejdermøder (mindst en gang årligt)
Opslå ledige stillinger efter menighedsrådets beslutning
Sikre, at ansættelsesbeviser er korrekte og ajourførte
Antage vikarer efter retningslinjer besluttet af menighedsrådet
Forestå/sikre planlægning af medarbejdernes ferier, fridage og friweekends
Sikre, at der føres fraværs- og sygedagslister
Sikre, at der gennemføres årlig MUS
Gennemføre årlige arbejdsmiljødrøftelser
Gennemføres APV
Kontaktpersonens opgaver skal fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt.

Kasserer
Kassererens opgaver består i at:
Føre tilsyn med, at alle tidsbestemte udbetalinger af lønninger, honorarer m.v., samt udbetalin-
ger og afregninger vedr. skat, ATP, moms osv. finder sted efter gældende regler og i rette tid to
Foretage kvartalsvis rapportering til menighedsrådetlpræstegårdsudvalget,
hvori regnskabet er sammenholdt med budgettet.
Deltage i udarbejdelsen af års budgettet .
Deltage i budgetsamråd efter menighedsrådets beslutning
Forelægge årsregnskabet for menighedsrådet
Påse, at regnskabet er aflagt korrekt, og at de tildelte ligningsmidler er forvaltet
i overensstemmelse med god offentlig forvaltningsskik.

Fungerer kassereren ikke som regnskabsfører, fører kassereren på menighedsrådets vegne tilsyn
med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver i overensstemmelse med gældende regler og
gældende vedtægt.

Sekretær
Sekretærens opgaver kan bestå i at:
Udsende mødeindkaldelse og dagsorden udarbejdet af formanden
Udarbejde beslutningsprotokol
Bistå ved udfærdigelse af menighedsrådets korrespondance
Sørge for offentlig bekendtgørelse af sted og tid for menighedsrådets møder
Sørge for offentlig fremlæggelse af dagsorden, samt beslutningsprotokol
Sørge for at sognets hjemmeside er oprettet og ajourført
Være ansvarlig for sogneblad

Det er ikke nærmere defineret, hvilke opgaver sekretæren har og sekretærens opgaver
skal derfor fastlægges af menighedsrådet i en vedtægt

Bygningskyndig
Den bygningskyndiges opgaver består i at:
Foretage syn sammen med menighedsrådet
Fungere som faglig konsulent ved synsforretningerne